Kalendarz terminów

7 dzień miesiąca

➢ termin zapłaty podatku w formie karty podatkowej

10 dzień miesiąca

➢ termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od osób fizycznych opłacający składki wyłącznie za siebie

15 dzień miesiąca

➢ termin zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od pozostałych płatników

20 dzień miesiąca

➢ termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od pracowników zatrudnionych na umowę o pracę oraz z tytułu umów zlecenia i o dzieło (PIT-4R),
➢ termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby fizyczne od dochodów osiągniętych z działalności gospodarczej (PIT-5, PIT-5L),
➢ termin zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób fizycznych (PPE),
➢ termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy z tytułu umów najmu i dzierżawy,
➢ termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych (CIT),
➢ termin zapłaty składki na PFRON

25 dzień miesiąca

➢ termin zapłaty podatku od towaru i usług (VAT-7, VAT-7K).